Email

info@quangtrimonument.com

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

CONTACT: Lan Quoc Nguyen, (714) 512-5630

DATE:             25 tháng 6 năm 2021

RE:                  HDTP Westminster Có Thể Hủy Bỏ Dự Án Xây Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị


HDTP Westminster Có Thể Hủy Bỏ Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị

(Westminster, CA) – Hội Đồng Thành Phố Westminster đang tìm cách xét lại giấy phép cho xây dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, bao gồm cả việc hủy bỏ giấy phép để chấm dứt dự án. Vấn đề này được khởi sự từ sự chống đối của một số hội đoàn cựu quân nhân Việt Nam tại Quận Cam, nhưng vấn đề đã khơi lại sự chống đối từ các nghị viên liên hệ đến cuộc bầu cử bãi nhiệm vào năm ngoái.

HDTP sẽ tổ chức một buổi họp đặc biệt vào chiều thứ sáu, 25 tháng 6, vào lúc 5 giờ để cứu xét các phương thức đối với dự án như đình trệ hay chấm dứt tiến trình xây dựng tượng đài.

HDTP cũng sẽ tổ chức một buổi họp khác vào tối ngày thứ tư, 15 tháng 7, vào lúc 7 giờ để cứu xét cùng một đề tài. Theo nhận xét từ quan điểm của các nghị viên từ buổi họp vừa qua vào ngày 23 tháng 6, cả 3 thành viên đa số của HDTP đã tỏ bày quan điểm sẵn sàng hủy bỏ dự án vì các lý do cá nhân riêng tư của minh. Mặc dầu, các nghị viên này dựa vào quan điểm chống đối của một số hội đoàn trong nhóm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH hay Tập Thể Chiến Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ, các nghị viên sẽ hành động theo nhận xét và quan điểm riêng của họ mà bất kể đến quan điểm chung của cộng động tỵ nạn Việt Nam tại Quân Cam cũng như trên toàn Hoa Kỳ, và cả nhiều nơi trên thế giới.

Cho dầu mục tiêu là đình trệ hay hủy bỏ dự án đều có thể vi phạm luật pháp về quyền lợi trên luật pháp của UBXD CTQT là một tổ chức tư nhân đã được quyền và giấy phép xây cất. Tiến trình xây cất đã tiến hành, các hợp đồng và giao kèo đã được ký kết và chi phí đã được trang trãi cho tiến trình xây cất. UBXD CTQT sẵn sàng tiến hành nộp đơn kiện thành phố để buộc HDTP phải chấm dứt hành động vô lý và bất kể đến thực chất của những chống đối cũng như quan điểm của cộng đồng tỵ nạn Việt Nam từ khắp mọi nơi.

UBXDTD xin kêu gọi đồng hương từ khắp mọi nơi hãy lên tiếng phản đối các hành động quấy phá dự án XDTD CTQT, đặc biệt là đối với các thành viên đa số trong HDTP cũng như các đoàn thể cựu quân nhân Việt Nam đang chống đối dự án. Sự lên tiếng của đồng hương rất là quan trọng để nói lên quan điểm của cộng đồng và giảm thiểu những thiệt hại hay rắc rối đối với dự án quan trọng này.

Quí đồng hương muốn tham dự lên tiếng vào HDTP có thể tham dự bằng cách log vào Zoom ở địa chỉ https://us02web.zoom.us/j/81096686712. Mọi thắc mắc khác xin liên lạc về số điện thoại (714) 576-4300.

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *