Email

info@quangtrimonument.com

Ủy Ban rất mong được đón nhận bài vở gởi trực tiếp đến UB để chia sẻ những kinh nghiệm hay cảm nhận về  Tượng Đài hay trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Nếu bài đã được đăng ở nơi khác, xi nghi rõ nơi đã phổ biến.