Email

info@quangtrimonument.com

Truyền Thông / In the News

Nghe Lu Channel – Slideshow Hình Ảnh Lễ Động Thổ XD Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành – 06/10/2021

Nghe Lu Channel – Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên XD Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành P.1 – 06/07/2021

TD Media – SC Bích Liên và Lễ Động Thổ Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị – 06/07/2021

PhoBolsa TV – LIVE: Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng tượng đài Tái chiếm Cổ thành Quảng Trị tại TP Westminster – 06/06/2021

Trusted Media Network – Lễ động thổ – đặt viên đá đầu tiên tượng đài tưởng niệm Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị – 06/06/2021

Tran Nhat Phong Channel – Lễ khởi công xây dựng tượng đài Cổ Thành Quảng Trị – 06/06/2021

N10TV – Lễ Đặt Tượng Đài Thành Cổ Quảng Trị Tại Little Sai Gon – 06/06/2021

Hình Ảnh / Photos

Photo Source: Raymond Addington

Recommended Articles

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *